REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU „Uwolnij swój make up!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest Orbico Beauty Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa; KRS: 0000061216, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526 16-47-022, REGON: 012275992.
1.2. Sponsorem nagród w konkursie jest Orbico Beauty Sp. z o.o.

2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1 Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się
z Regulaminem.
2.2 Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny, ponadto uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora.
2.3 Uczestnik musi mieć skończone 16 lat i mieć autentyczne, wiarygodne oraz publiczne konto na portalu Instagram, zamieszkiwać Polskę lub posiadać Polskie obywatelstwo.
2.4 Uczestnik musi być obserwatorem profilu Real Techniques Polska (www.instagram.com/realtechniques_polska).
2.5 Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie. Na dowolnym etapie Konkursu, w przypadku wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika naruszającego zasady określone niniejszym Regulaminem, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru dodatkowego Uczestnika w miejsce wykluczonego.
2.6 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie własnoręcznie makijażu na sobie lub na kimś, zrobienie mu zdjęcia, wstawienie go na swój profil Instagram
z hashtagiem #UwolnijSwojMakeUp i oznaczeniem w opisie profilu @realtechniques_polska.
2.7 Uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat, powinien zamieszkiwać terytorium Polski. Uczestnik nie może zgłaszać pracy z profilu Instagram firmy będącej
w bezpośredniej konkurencji do Real Techniques.
2.8 Uczestnik w trakcie Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac, pod warunkiem, że została ona opublikowana odpowiednim hasztagiem oraz oznaczeniem profilu Instagram @realtechniques_polska.

3. ZASADY KONKURSU, NAGRODY
 
3.1 Konkurs trwa od dnia 8.08.2018 do 22.08.2018.  
3.2 Praca zgłaszana w Konkursie ocenia jest pod względem kreatywności, kunsztu wykonania oraz prezentacji tematu.
3.3 Jedna osoba zostanie zwycięzcą Konkursu i otrzyma nagrodę.
3.4 Zwycięzcę Konkursu wybierze na podstawie subiektywnej opinii Jury Konkursowe, wskazana przez Organizatora Konkursu. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.
3.5 Wygraną w Konkursie są akcesoria do makijażu o łącznej wartości 604 zł (sześćset cztery złotych) brutto wchodzące w skład Zestawu produktów Real Techniques:

WIELOZADANIOWY ZESTAW DO TWARZY - 120 zł
ZESTAW AKCESORIÓW DO BRWI  - 123 zł
ZESTAW 6 GĄBEK DO MAKIJAŻU  - 109 zł
PĘDZEL DO ROZŚWIETLANIA - 34 zł
BRUSH CRUSH 306 PĘDZEL KABUKI  - 87 zł
PĘDZEL DO RÓŻU - 49 zł
SILIKONOWA MYJKA DO CZYSZCZENIA PĘDZLI  - 82 zł

3.6 Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu o wygranej do dnia 30.08.2018r., do godziny 23:59.
3.7 Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską na koszt Organizatora, na podane przez niego adres, w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości o wygranej w Konkursie.
3.8 Uczestnik powinien przekazać Organizatorowi prawidłowe dane do wysyłki, które umożliwią przesłanie Nagrody.
3.9 Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną, ani przenoszenia jej na inną osobę.


4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

4.1 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”) jest wyłącznym twórcą prac Konkursowych zgłoszonych w poszczególnych fazach Konkursu (dalej „Prace Konkursowe”), że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do przesłanych Prac Konkursowych oraz, że Prace Konkursowe nie były dotychczas nigdzie publikowane lub rozpowszechniane (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu dla poszczególnych etapów Konkursu), jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku a korzystanie przez Organizatora lub osoby przez niego upoważnione z Prac Konkursowych w sposób określony w Regulaminie nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, ani nie będzie wymagało od Organizatora uiszczania jakichkolwiek opłat.
4.2 Uczestnik, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji), do zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac, będących utworami w rozumieniu Ustawy, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zakończenia procesu zgłoszeń, a w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy, na okres 5 lat od zgłoszenia do Konkursu Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
        w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
        w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy,
        w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a lub b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
        wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy,
w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym w szczególności Facebook, YouTube, Instagram, stronie internetowej Organizatora).
        Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z Prac Konkursowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz do rozpowszechniania Prac Konkursowych w social-mediach na profilach Organizatora.
    Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego Prace Konkursowe przesłane w ramach zgłoszenia do Konkursu mogą zostać wykorzystane oraz, że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora,
w tym wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Pracach Konkursowych w wyżej wskazanym zakresie.


5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu.
5.2 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez uczestnika do Konkursu.
5.3 Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych
oraz ich weryfikacji, poprawienia lub usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
5.4 Dane uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis ochrony danych osobowych znajduje się w polityce prywatności pod linkiem: http://www.orbicobeauty.pl/PrivacyPolicy-Orbicobeauty.pl-pl.pdf

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Wszelkie reklamacje oraz zażalenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu można zgłaszać drogą mailową na adres: sklep@real-techniques.pl. Organizator zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie 14 dni.
6.2 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl